Terminologjia WEB-it

Terminologjia e Web

Terminologjia

“A” Accessibility

Nje procec qe lejon website te jete shume I aksesueshem dhe te kete nje akses sa me te gjere nga te gjithe vizitoret.

ADSL –Asymmetric Digital Subscriber Line

Lidhje internet broadband e cila karakterizohet nga ndryshimi I uploadit dhe downloadit.

Ajax-Asynchronous Java Script and XML

Nje emer qe karakterizon nje grup teknologjish te cilat perdoren per te shkembyer te dhenat e faqeve te internetit. Rezultatet jane qe nje faqe internet mund te sherbej si nje aplikacion desktop ,lehtesisht I perdorshem dhe interaktiv.

Apache –Web Server Software

Eshte nje aplikacion standart server qe instalohet ne te shumtat e rasteve nga hosting providers.Eshte nje systemi cili luan rolin e menaxherit te kerkesave per te vizituar nje faqe.

ASCII

American Standart Code For Information Interchange ASP-Active Server Pages

“B” Backbone

Nje seri lidhjesh high speed qe formojne nje pathway brenda nje network.

Bandwidth

Eshte shuma e te dhenave qe mund te dergohet brenda nje lidhje rrjeti. Nje 56 dial-up modem mund te dergoj deri ne 57 000 bits ne nje sekonde.Modern ADsl bejne te mundur nje shume prej 100 mbits(100 000 000)

Blog

Shkurt per web-log.Nje hapesire e bazuar tek lajmet kryesore mbi web site

Browser

Nje software special I krijuar per te lexuar faqet e internetit.Browser me te njohur jane Microsoft,Internet Explorer,Mozilla,Opera.Browserat jane gratis per ti shkarkuar

“C “ CGI -Common Gateway Interface.

Nje hapesire ne serverin e hostit tuaj qe lejon server side.

Client

Nje pjese software e ndertuar per te mbledhur dhe akumuluar te dhena nga server web.

Client side

Cdo procedure qe mbeshtetet tek komandat e userit te kompjuterit.Kjo do te thote software ose hardware qe perdoret nga nje visitor ne nje faqe internet.

Cold fusion

Server-side tekonologji qe perdoret per te dhenat dhe aplikacionet e webit.

Cookie

Te dhena qe dergohen nga nje web server tek nje web browser qe ruhet ne memorien e kompjuterit.Keto te dhena mund te sherbejne qe vizitori te mund te vizitoj perseri te njejten faqe internet.

CSS -Cascading Style Sheets.

Nje standat qe sherben per te formatuar paraqitjen e faqeve te internetit. Perdoren gjithashtu dhe HTML,XML,XHTML. “D”

Dhtml -Dynamic Hyper Text Markup Language

Nje emer jozyrtar qe I eshte dhene faqeve te internetit qe kombinojne HTML,Java script and CSS.

DNS- Domain name system

Emir unik qe identifikon nje faqe internet p.sh( www.emrijuaj.com)

Download

Trannsferimi I te dhenave nga nje kompjuter tek tjetri me ane te internetit ose intranetit. “E”

Ethernet

Nje metode qe lidh kompjuterat ne nje rrjet local. “F”

Firewall

Hardware dhe softwasre te krijuar per te ndertuar nje barrier sigurie ndermjet rrjeteve. Keto konfigurohen qe te lejojne te merrem vendime te cilat ju duhet ti jepni leje per tu konfiguruar. Gjithashtu eshte I pershtashem per te detektuar dhe bllokuar veprime ilegale nderhyrjeje.

Flash

Nje teknologji multi mediale e Adobe.Shume I perdorur ne ndertimin e websiteve te vjetra dhe shume kompleks ne perdorim.Kerkon browser plugin dhe shume here dhe Shockwave flash.

FTP -File Transfer Protocol

Nje metode e perdorur per te transferuar te dhena ndermjet kompjuterave nepermjet lidhjes se internetit. “G”

GIF -Graphic Interchange Format.

Nje format imazhesh e perdorur shpesh ne faqen e internetit. Ideal per te perdorur ne nje hapesire me shume ngjyra. Disponon nje maksimum me 256 ngjyra. Madhesia e te dhenave reduktohet duke eliminuar ngjyrat. “H”

Homepage

Faqa standarte fillestare ne hyrjen ne nje faqe internet . Ne qofte se nje visitor kerkon emrin e domainin ne nje browser atehere browser automatikisht fillon te shkarkoj homepage.

Host

Nje kompjuter qe regjistron,sherben dhe mundeson faqen e internetit te jete online dhe aktive ne rrjetin global. Shumica e vizitoreve marrin me qera hapesire per faqet e tyre te internetit nga provider hosti.

Html -Hyper Text Mark up Language

Nje metode standarte mark up gjuhe e koduar per te krijuar nje faqe internet,

HTTP-Hyper Text Transfer Protocol

Protokoll standart per te adresuar tek faqer e internetit te krijuara me Hyper text ne rrjetin global.

“I” Internet

Nje rrjet global I lidhjeve globalete rrjeteve kompjuterike.

Intranet.

Nje rrjet I mbyllur I kompjuterave qe perdorin internet. Perdoret nga organizata te ndryshme per te shperndare te informacionin vetem brenda per brenda.

IP

Cdo kompjuter qe lidhet me internetin ka nje numer unik identifikimi.IP mund te shikohet vetem kur komjuteri eshte online.Cdo domain ka nje numer ip unik.

ISP–Internet Service Provider

Kompani qe mundesojne per klientet e tyre aksesin ne internet.

“J” JAVA

Nje gjuhe programimi e sofistikuar e krijuar nga SUN Microsystems. Perdoret shpesh ne rrjet sepse ndryshe nga gjuhe te tjera programimi (C plus plus) nuk eshte nje system ose platform e ndervarur (windows,linux,mac,unix)

JAVA SCRIPT

Nje gjuhe e vecante e perdorur ne faqet e internetit . Nuk duhet te ngaterrohet me JAVA JAVA Script ,Libraries or Frameworks Nje menyre per te thjeshtezuar javascript e cila lejon procedura qe implementohen thjesht.Libraries me te perdorura jane jQuery,MooTools,YUI,etj.

JPEG -Join Photographic Experts Group

Formate imazhesh dhe fotografish te pedorura shume shpesh ne rrjet. JPEG kane nje menyre per te zvogeluar madhesine e tyre dhe kualitetin duke I lejuar te shakarkohen dhe shikohen shpejt ne nje faqe internet.

JSP-Java Server Pages.

NJe teknologji e serverave qe pedoret per te dhenat dhe aplikacionet ne web

“K” Kilobyte

1,000 bytes. 1,024 qe te jemi preciz.. Kompjuterat perdorin Base 16

Keyword-meta tag te perdorura ne Html

Perdoren per te perkufizuar ,te identifikuar dhe pershkruar objektivin kryesor te faqes se internetit.
Motorrat e kerkimit e perdorin kete informacion per te identifikuar faqen. Disa here perdoren si terma te pergjithshem per te pershkruar me mire faqen tuaj te internetit.

“L” LAN – Local Area Network

Nje grup relativisht i vogel i kompjuterave te lidhura ne rrjet lokal LINUX Nje system operativ I kompjuterit. LOCAL Ne lidhje me rrjetin dhe faqet e internetit ky term konsiston ne nje versionte te websitet e cila ndodhet ne kompjuterin brenda kompanise zyres,studios grafike etj.

“M” Megabyte

1,000 kilobytes. 1,024 qe te jemi preciz.Kompjuterat perdorin BASE 16

Meta tags

Fjale kyce te cilat nuk rezultojne ne standartin e faqes se itnernetit.Perdoren per te identifikuar faqen nga motorat e kerkimit.

Mirror

Disa here websitet kane dhe nje alternative te nje faqeje interneti pasqyre. Quhet mirror dhe perdoret ne raste kur faqja origjinale ka defekte dhe probleme. Shume here quhet dhe version lokal ose version remote te te njejtit website. MySQL Nje teknologji e te dhenave te serverave qe shpesh eshte e nderlidhur me PHP

“N” Network

2 ose me shume kompjutera te lidhur bashke qe mund te shprendajne software,informacione dhe te dhena Newsletter. Nje menyre abonimi ne nje faqe internet ku gjithmone beheni update me dinamikat me te reja te faqes se internetit.

“O” Open Source

Cdo lloj aplikacioni,programi,software,script qe kodi I burimit mund te identifikohet dhe modifikohet ne menyre legale. Software qe shpesh krijohen nga nje komunitet.Ne pergjithesi open source jane gratis.

“P” PDF –Portable Document Format

Eshte krijuar per le lexuar te dhena nepermjet Acrobat reader. Eshte nje format I ndertuarr qe te te jap kontroll mbi formatin dhe layoutin.Mund te shihen ne browser nepermjet acrobat plug in

PHP-Popular Open-source

Nje gjuhe script dhe programuese qe sherben per te ndertuar aplikacione web.

Plug In

Nje pjese software e ndertuar per tu shtuar ne disa web faqe te cilat e kerkojne instalimin e nje plug in per te lexuar te dhena. Flash Plugin te lejojne te shikosh te dhena SWF Quicktime Plugin te lejon te shikosh te dhena MOV

PNG portable network graphics

Nje format imazhi e perdorur shpesh ne rrjete.E perdorur shpesh per te zevendesuar dhe plotesuar disavantazhet e formateve te tjera si JPEG dhe GIF

POP3(Email) Post Office Protocol

Nje standart I shpeshte protokolli per nje komunikim me ane te emaileve .Konfigurim teknik.

“Q” Quicktime

Nje teknologji e perdorur shpesh per streaming dhe video web.

“R” Remote

Ne lidhje me faqet e internetit referohet nje version te nje faqeje internet e cila ndodhet ne nje remote server computer. Shpesh here eshte kompjuteri host dhe eshte I aksesueshem nepremjet FTP.

“S” Search engine

Nje database e cila gjen faqet e internetit e kerkuara.Punon nepremjet metodes se keywordeve dhe fjaleve kyce per te gjetur faqen qe ju kerkuat.

SEO -Search Engine Optimization

Nje teknike qe e ben nje faqe internet sa me vizibel dhe te dukshem dhe shume lehte te gjendur nga motorrat e kerkimit search engine

Server

Siguron aksesin ndaj faqet e internetit. Faqet e internetit sherbehen nga ky server nepermjet nje aplikacioni klient p.sh (WEB browsera).

Server side

Nje procedure qe mbeshtetet tek kompjuteri qe eshte server.

SMTP -Simple Mail Transfer Protocol

Nje protokoll I zakoshme I perdorur per te derguar emaile nga nje server tek nje server tjeter me ane te lidhjes ne internet

Social Networking

Nje rrjet ku komunikimi bazohet ne komunikimin ndermjet perdoruesve te aplikacioneve dhe faqeve te internetit. Shembuj jane Facebook dhe Youtube.

Spam

Nje email shume here I padeshiruar qe eshte derguar tek shume emaile te panjohur.Eshte shnderruar ne nje praktike ilegale.

SQL -Structured Query Language

Nje gjuhe e cila dergon queries ,pyejte tek databazat.

SSL-Secure Socket Layer

Nje protokoll qe siguron komunikimi te kriptuara nepermjet internetit

Streaming

Nje teknologji qe lejon video dhe media te shikohen online teksa shkarkohen ose jo.DIsa nga teknlogjite qe e bejne te mudnur eshte Flash,QUicktime etj.

Trojan

NJe program kompjuterik shume I demshem qe maskohet me nje identitet tjeter.

“U” Unix

Nje system operativ qe perdoret nga serverat.

Upload

Transferimi I te dhenave nga nje kompjuter tek nje tjeter.

URL-Uniform Resource Locator

URL sherben per tu bere sinonim me nje adrese faqe internet.

“V” Virus

Cdo program I cili shumohet vetveten dhe infekton kompjuterat. Eshte I demshem dhe shume here konsiston ne fshirjen e te dhenave.

“W” Web 2.0

Sherben per te identifikuar nje dinamik te re se si perdoret rrjeti global nga njerezit dhe gjithe risite teknologjike te reja. Rrjetet soiale ,bloget jane shembuj konkrete..JAVA script dhe AJAX widgets jane shembuj te ketij zhvillimi

World Wide WEb (WWW)

Nje protokoll global mbarekombetar qe sherben per te komunikuar me ane te internetit

Worm

NJe lloj virusi kompjuterik

“XXML-Extensible Markup Language

Perdoret shpesh per te dhene definicion formatit te te dhenave